1. ALGEMEEN

 

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van CrimiMail vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door CrimiMail schriftelijk is bevestigd.

1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Gouda, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

1.4 Afspraken met personeel van CrimiMail binden CrimiMail niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan CrimiMail, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door CrimiMail met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan CrimiMail een opdracht verstrekt, van haar internetapplicaties gebruik wenst te maken of daarvan gebruik maakt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden CrimiMail slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.9 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht per E-mail -vooropgesteld dat deze E-mail met een zgn. niet automatisch verzonden ‘reply’ is bevestigd- hieraan gelijkgesteld.

 

 

2. OFFERTES

 

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. CrimiMail is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door CrimiMail gewerkte uren en de daadwerkelijk door CrimiMail gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4 Alle door CrimiMail opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten e.d., tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

2.6 Indien een opdracht uitblijft, behoudt CrimiMail zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

2.7 Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

2.8 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal CrimiMail gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van grondstofprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor CrimiMail kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

2.9 De afbeeldingen die bij de offertes gevoegd zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden zaken. Wijzigingen waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde afbeeldingen maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten CrimiMail niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht ingebruikname of betaling te weigeren.

 

 

3. OPDRACHTEN

 

3.1 Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. CrimiMail is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of door het ter beschikking stellen van de dienst aan opdrachtgever.

3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan CrimiMail ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door CrimiMail zijn bevestigd.

3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan CrimiMail alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien CrimiMail zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden CrimiMail eerst na schriftelijke acceptatie.

3.6 Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

3.7 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden.

3.8 een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen drie maanden voor afloop van de contractsperiode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden.

 

 

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 

4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".

4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van CrimiMail, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft CrimiMail enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever CrimiMail bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door CrimiMail schriftelijk is bevestigd.

4.4 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens op de overeengekomen tijd aan CrimiMail ter beschikking worden gesteld. Indien tengevolge van niet tijdige levering door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra mankracht, overwerk, spoedbestelling e.d., zal CrimiMail daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane extra kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet tijdige levering door de opdrachtgever is CrimiMail gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van de benodigde gegevens dient door opdrachtgever te geschieden.

4.5 De overeenkomst voor het gebruik van een applicatie geeft slechts recht op het niet exclusieve gebruik van de betrokken applicatie, voor het overeengekomen aantal gebruikers op de overeengekomen locaties.

4.6 Alle uitvoeringstijden worden door CrimiMail steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend..

4.7 Indien de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan CrimiMail kennis geeft, onverminderd het recht van CrimiMail om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de uitvoeringstermijnen alsnog aan te passen. Opdrachtgever kan vorderen dat CrimiMail omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.8 De opdrachtgever is ?zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens CrimiMail? niet gerechtigd zijn rechten uit de overeenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de overeenkomst slechts het recht om persoonlijk van de applicatie gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.9 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met CrimiMail voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft CrimiMail het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan CrimiMail verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.10 CrimiMail verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.11 Indien tijdens de uitvoering van een door CrimiMail aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan CrimiMail onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft CrimiMail het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer? of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door CrimiMail reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

4.12 Indien CrimiMail een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij -tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen- gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.

 

 

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

 

5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door CrimiMail een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het reeds uitgevoerde gedeelte alsmede de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.2 De met CrimiMail overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet?levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan CrimiMail door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan CrimiMail van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

5.4 Ingeval van overmacht zal CrimiMail daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting CrimiMail het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

 

 

6. APPLICATIEGEBRUIK

 

6.1 Een overeenkomst voor het gebruik van de applicatie wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal drie maanden voor het einde van de contractsperiode te geschieden.

6.2 CrimiMail draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service level, waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. CrimiMail aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.

6.3 CrimiMail is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

6.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie te gebruiken voor:

a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
g. het afsplitsen van (computer)processoren die na het verbreken van de (on line) verbinding met CrimiMail blijven lopen binnen CrimiMail of het internet;
h. het verspreiden van computervirussen.

6.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

6.6 CrimiMail is in de onderstaande gevallen gerechtigd de site van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan CrimiMail alle schade ten gevolge van de overtreding door CrimiMail of door derden geleden te vergoeden. niet genoten abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, c.q. verrekend:
a. indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen 6.4 en 6.5 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
b. indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van de server van CrimiMail;
c. Indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons of bedrijfsgegevens heeft ipgegeven;
d. indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

6.7 CrimiMail heeft geen bemoeienis met informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is CrimiMail aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

6.8 CrimiMail heeft het recht gebruikersprofielen en andere door opdrachtgever geleverde (persoonlijke) informatie zodanig te gebruiken, dat gerichte reclame voor opdrachtgever zichtbaar wordt.

6.9 het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.

6.10 CrimiMail draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

6.11 CrimiMail is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

6.12 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van de huurprijs van de applicatie.

 

 

7. KLACHTEN EN GARANTIE

 

7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na het ontstaan van het gebrek mogelijk. CrimiMail is niet aansprakelijk voor druk?, schrijf? en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van CrimiMail als bindend.

7.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan CrimiMail worden gemeld, terwijl het gebruik van de applicatie zoveel mogelijk dient te worden beperkt.

7.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.4 Opdrachtgever zal alle door CrimiMail voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door CrimiMail in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

7.5 Indien CrimiMail een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting te verlenen.

7.6 CrimiMail aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.7 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft CrimiMail niet; met name zal CrimiMail in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.8 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

7.9 Indien de applicatie wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, of in combinatie met niet geëigende software, kan door opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.

7.10 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

 

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

 

 

 

8.1 CrimiMail draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door CrimiMail te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

8.2 CrimiMail aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

8.3 In geen geval aanvaardt CrimiMail aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

8.4 De op de applicatie voorkomende gegevens en signaleringen worden door de gebruikers aangebracht. CrimiMail aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de feitelijke inhoud van de op de applicatie voorkomende gegevens.

8.5 CrimiMail aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

8.6 Evenmin aanvaardt CrimiMail enige aansprakelijkheid voor verlies of verminking van via digitale informatiedragers of E-mail aangeleverde gegevens. Opdrachtgever of door of voor hem ingeschakelde derden dienen deze gegevens immer op juistheid en volledigheid te controleren.

8.7 Voor de door CrimiMail via haar Internet Sites beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door CrimiMail geen enkele aansprakelijkheid genomen. CrimiMail aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.

8.8 Opdrachtgever is gehouden CrimiMail schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen CrimiMail instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.

8.9 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

8.10 De applicatie wordt ter beschikking gesteld "zoals ze is"; CrimiMail aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het onjuist gebruik of functioneren van de applicaties.

8.11 CrimiMail verplicht zich de door opdrachtgever ingebrachte gegevens, bescheiden vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te beheren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verloren gaan van de gegevens, noch voor het feit, dat derden zich mogelijk wederrechtelijk toegang tot deze gegevens weten te verschaffen.

8.12 Adviezen worden door CrimiMail naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.13 CrimiMail aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet?correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan CrimiMail zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

 

 

9. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

 

 

 

9.1 Het gebruiksrecht van de applicatie gaat niettegenstaande de feitelijke ter beschikking stelling eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met CrimiMail gesloten overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde dienst zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door CrimiMail verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

9.2 Bij niet tijdige betaling is CrimiMail gerechtigd de opdrachtgever de toegang tot de applicatie te ontnemen totdat betaling overeenkomstig het gestelde sub 9.1 volledig heeft plaats gevonden.

9.3 Na volledige betaling overeenkomstig het gestelde sub 9.1 komt aan opdrachtgever -met in achtname van het in de navolgende artikelen gestelde- het overeengekomen gebruiksrecht van de applicatie toe.

9.4 Opdrachtgever verplicht zich de via de applicatie geleverde gegevens slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

9.5 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van CrimiMail afkomstige of door CrimiMail gebruikte computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, gegevens en gegevensbestanden, de door opdrachtgever ingebrachte gegevens daaronder nadrukkelijk begrepen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van CrimiMail, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, gegevens, etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan CrimiMail voorbehouden.

9.6 CrimiMail is te allen tijde gerechtigd haar naam op het ontwerp of reclame-uiting te (laten) vermelden of verwijderen; het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming het ontwerp of reclame-uiting zonder vermelding van de naam van CrimiMail openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

9.7 CrimiMail heeft voor promotionele doeleinden het recht de naam van opdrachtgever als gebruiker van de applicatie openbaar te maken.

 

 

10. BETALING

 

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van CrimiMail daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. CrimiMail is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro.

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4 Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door CrimiMail een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

10.5 Indien op de factuur een kredietbeperkingstoeslag is vermeld ten bedrage van een percentage van het factuurbedrag, is opdrachtgever uitsluitend en alleen bij betaling binnen dertig dagen na factuurdatum gerechtigd deze toeslag in mindering te brengen.

10.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke CrimiMail moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 100,00

10.7 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door CrimiMail doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van CrimiMail zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan CrimiMail cederen. Opdrachtgever verleent CrimiMail reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.8 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft CrimiMail het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door CrimiMail te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien CrimiMail aanleiding ziet zulks te verlangen.

10.9 Bij aangenomen werk dient, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, betaling van de overeengekomen prijs zodanig te geschieden, dat 40% van de overeengekomen prijs onmiddellijk na de opdrachtbevestiging wordt voldaan, 55% bij oplevering en de resterende 5% een maand na oplevering.

 

 

11. GESCHILLEN

 

11.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

11.2 Op alle overeenkomsten en transacties van CrimiMail is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 

 

12. SLOTBEPALINGEN

 

12.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij CrimiMail.